จุลสารตรวจสอบภายใน

เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ที่่ได้จากการตรวจสอบภาคสนามเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของงานตรวจสอบภายในและสถานการณ์สังคมปัจจุบัน โดยได้จัดทำขึ้นตามปีงบประมาณ ช่วงไตรมาสที่ 1 - 3 ซึ่งลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ กตน.ขอบอก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 2
* อีเมลผู้ติดต่อ miag.org@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง ราชกิจจานุเบกษา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 27 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 พฤษภาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สุจิตรา พรมฉายา
สร้างในระบบเมื่อ 27 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 สิงหาคม 2566