• จุลสารตรวจสอบภายใน 43 total views 1 recent views

    เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ที่่ได้จากการตรวจสอบภาคสนามเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย...
    กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).