• จุลสารตรวจสอบภายใน 43 total views 1 recent views

    เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ที่่ได้จากการตรวจสอบภาคสนามเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย...
    กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 สิงหาคม 2566
  • บัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบด้าน Financial & Compliance 129 total views 4 recent views

    บัญชีรายการกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภาครัฐประเด็นการตรวจสอบด้านการเงินและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ แต่ละประเภทในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน...
    กลุ่มตรวจสอบภายใน 27 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).