บัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบด้าน Financial & Compliance

บัญชีรายการกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภาครัฐประเด็นการตรวจสอบด้านการเงินและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ แต่ละประเภทในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน ที่ลงเผยแพร่ในหัวข้อ คลัง กฎ ระเบียบของเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 1
* อีเมลผู้ติดต่อ miag.org@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://mnre.gdcatalog.go.th/dataset/financial-compliance
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สุจิตรา พรมฉายา
สร้างในระบบเมื่อ 7 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566