หมวดหมู่เอกสารที่ใช้ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดหมวดหมู่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.ทส. จำนวน 11 หมวด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน ส่วนพัฒนาสำนักงานดิจิทัล
* อีเมลผู้ติดต่อ cict4@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
(เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หารือภายใน สป.ทส. และกำหนดหมวดหมู่ขึ้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://edoc.mnre.go.th/MNRE_DOC_MAIN/index.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มกราคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar เหมวรรณ ไกรนุกูล
สร้างในระบบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 พฤษภาคม 2567