หมวดหมู่เอกสารที่ใช้ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สป.ทส

การกำหนดหมวดหมู่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.ทส. จำนวน 11 หมวด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพจ.
* อีเมลผู้ติดต่อ cict4@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
(เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หารือภายใน สป.ทส. และกำหนดหมวดหมู่ขึ้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar เหมวรรณ ไกรนุกูล
  สร้างในระบบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566