บัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการ

รวบรวมข้อมูลพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคู่มือที่ออกโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับงานตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจราชการ ส่วนตรวจราชการ 2
* อีเมลผู้ติดต่อ id.4@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคู่มือที่ออกโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://id.mnre.go.th/th/news/detail/115324/
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 ตุลาคม 2564
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2565
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar ปิติ สง่ารักษ์
  สร้างในระบบเมื่อ 25 มีนาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566