มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ผลการพิจารณามติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองกลาง ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
* อีเมลผู้ติดต่อ greencall1310@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จะมีมติ เมื่อมีการร้องขอข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ผลการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ประจักษ์ชัย อาจคงหาญ
สร้างในระบบเมื่อ 25 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566