การติดตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อมติของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในประเทศไทยตามข้อมติการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารรายงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพหุภาคี
* อีเมลผู้ติดต่อ oicmultilateral@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามข้อมติการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ผลจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1-4 (UNEA 1-4)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หน่วยงานของรัฐ
URL http://oic.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKtkpQEgZKqCGWOghJstqTgcWat4pQMgZap0GQAgG2rDqYyc4Uux
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สิทธิพร ปรีรอด
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 สิงหาคม 2565