ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 7 สาขา, แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค
* อีเมลผู้ติดต่อ oic.asean@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สิทธิพร ปรีรอด
สร้างในระบบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 กันยายน 2566