รายชื่อบันทึกความเข้าใจหรือกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

บันทึกความเข้าใจ,กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภายใต้สังกัดมีการลงนามและดำเนินการร่วมกับกระทรวง,หน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองการต่างประเทศ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ bilateral.oic@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวมจากหน่วยงานภายใต้สังกัดที่ได้มีการดำเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://mnre.khoksi.com/th/ci
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar คนัสนัณท์ กองแก้ว
สร้างในระบบเมื่อ 27 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 สิงหาคม 2566