หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลที่แสดงหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ร่วมดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ รวมถึงชื่อพื้นที่ที่ดูแลและจำนวนพื้นที่ที่ดูแล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ dtaac6@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การเกษตร ประมง ป่าไม้
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar amornrat
สร้างในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 ตุลาคม 2566