กรอบอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรอบอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองกลาง ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ hrm_cado@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้ทราบจำนวนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวมจากข้อมูลอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://mnre.gdcatalog.go.th/dataset/manpower/resource/126d8c5d-5d2b-4b8f-b34a-87782a282767
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar วรรณฤดี เพชรสังฆาต
สร้างในระบบเมื่อ 16 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566