ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป.

ผลการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่วนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ agkrapon.v@mnre.go.th
* วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ผลจากการดำเนินโครงการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ประจำทุกปี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://anticor.mnre.go.th/th/news/detail/83943/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อัครพล วรรณสุทธะ
สร้างในระบบเมื่อ 29 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566