• ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป. 156 total views 8 recent views

    ผลการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 27 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).