พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กรอบตัวชี้วัด

กรองผลลัพธ์
  • กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด 42 recent views

    เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานก่อนที่จะกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตามที่สำนักงานก.พ.ร....
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 กรกฎาคม 2564