• ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป. 194 total views 8 recent views

    ผลการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 16 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).