• การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 223 total views 9 recent views

    รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายหลักข้อ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน)
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 25 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).